🖼️
  • TexturePacker

    Phần mềm tạo sprite sheet tuyệt vời cho game
  • TexturePacker là phần mềm tạo sprite sheet đơn giản và nhanh chóng với nhiều công cụ hấp dẫn. Với TexturePacker, người dùng còn có thể chuyển sprite sheet sang những định dạng tập tin phù hợp với dự án của mình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu