🖼️ GO Launcher cho iOS 1.2 Bộ khởi động ứng dụng nhanh trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Beijing MobileWoo InfoTech
  • GO Launcher for iOS là bộ khởi động widget thông minh trong trung tâm thông báo của iOS 8 và iOS 9, cho phép khởi động nhanh một số chương trình trên iPhone/iPad và không cần mở ứng dụng thủ công.
  • ios Version: 1.2.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 244