🖼️
  • Crypt 1.2 for Mac
  • Crypt là một ứng dụng riêng của Mac OS X để mã hóa và giải mã file hay thư mục với một mật khẩu tùy ý.
  • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu