🖼️ Bump for iPhone Chia sẻ thông tin khi chạm hai điện thoại với nhau

🖼️
 • Phát hành: Bump Technologies, Inc
 • Bump - hai điện thoại với nhau để chia sẻ hình ảnh, địa chỉ liên lạc, và các ứng dụng!
 • ios
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.270

🖼️ Bump for Android Chia sẻ thông tin khi chạm hai điện thoại với nhau

🖼️
 • Phát hành: Bump Technologies, Inc
 • Bump - hai điện thoại với nhau để chia sẻ hình ảnh, địa chỉ liên lạc, và các ứng dụng!
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 663