🖼️ Alerts for Gmail cho Mac 1.4 Phần mềm thông báo có thư mới cho Gmail

🖼️
  • Phát hành: Chatsworth and Whitton
  • Alerts for Gmail là một phần mềm cực kỳ tiện lợi thông báo cho bạn biết khi nào có email trên tất cả các tài khoản Gmail, giúp bạn không bao giờ bỏ lỡ một thư quan trọng, trả lời mail ngay lập tức.
  • mac Version: 1.4