🖼️
  • CloudFuze Đồng bộ và lưu trữ dữ liệu trong đám mây
  • CloudFuze là ứng dụng hữu hiệu giúp người dùng đồng bộ và quản lý dữ liệu cũng như tài khoản đám mây của mình trên nhiều dịch vụ lưu trữ như: Google Drive, Dropbox, Box, vv trực tiếp từ máy tính.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu