🖼️ CM Data Manager cho Android 2.9 Quản lý dung lượng 3G hiệu quả trên Android

🖼️
  • Phát hành: CM Data Manager Team
  • CM Data Manager là ứng dụng tiết kiệm dữ liệu 3G hiệu quả thông qua việc quản lý và kiểm soát thói quen sử dụng các gói dữ liệu của người dùng. CM Data Manager chạy được trên các thiết bị Android 4.0 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • android Version: 2.9.2