🖼️
  • XN Resource Editor

    Chỉnh sửa mã nguồn file exe
  • XN Resource Editor là một trình nguồn mở hỗ trợ thay đổi thông tin tài nguyên (resource) trong một tập tin .RES, .EXE, .DLL , .... các resouce bao hàm: icon, hình, chữ, ... của chương trình đó.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu