🖼️
  • Mozilla Optimizer
  • Mozilla Optimizer là công cụ dùng để tối ưu hóa các thiết lập của Mozilla, Mozilla Firefox và Netscape nhằm tăng tốc độ load page của chương trình.
  • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu