🖼️ Live WaterPaper cho Android 1.0 Hình nền động hiệu ứng nước cho smartphone

🖼️
  • Phát hành: CoolWind
  • Live WaterPaper là ứng dụng hình nền động thú vị cho điện thoại. Nó tiêu thụ điện năng rất ít, mô phỏng chuyển động của nước. Bạn có thể lắc điện thoại bất cứ lúc nào để xem nước chuyển động và giảm căng thẳng.
  • android Version: 1.0.180605