🖼️
🖼️
 • Tabs for Word (32 bit)

 • Tabs for Word (tên ban đầu là Word Documents Tabs), giúp bạn đọc, mở, chỉnh sửa và quản lý nhiều tài liệu Word trong một cửa sổ tab.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • KuTools for Excel

  Phần mềm kết hợp trên Excel
 • Làm việc với Microsoft Excel, bạn sẽ nhận thấy là các thao tác luôn được lặp đi lặp lại, đặc biệt là khi làm việc với biểu đồ, bảng biểu, báo cáo. Kutools for Excel chính là công cụ bạn cần để chấm dứt tình trạng đó.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Kutools for Excel (Personal)

 • Làm việc với Microsoft Excel, bạn sẽ nhận thấy là các thao tác luôn được lặp đi lặp lại, đặc biệt là khi làm việc với biểu đồ, bảng biểu, báo cáo. Kutools for Excel chính là công cụ bạn cần để chấm dứt tình trạng đó.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Tabs for Project (64 bit)

 • Tabs for Project là một công cụ để xem, chỉnh sửa và quản lý Project trong một cửa sổ tab Microsoft Project.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Tabs for Visio (64 bit)

 • Tabs for Visio là một công cụ để xử lý các tabbed của file Visio trong một cửa sổ duy nhất trong Microsoft Visio 2003, 2007, và 2010. Nó cho bạn xem, chỉnh sửa và quản lý nhiều file Visio trong cửa sổ duy nhất.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Tabs for Visio (32 bit)

 • Tabs for Visio là một công cụ để xử lý các tabbed của file Visio trong một cửa sổ duy nhất trong Microsoft Visio 2003, 2007, và 2010. Nó cho bạn xem, chỉnh sửa và quản lý nhiều file Visio trong cửa sổ duy nhất.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Tabs for Project (32 bit)

 • Tabs for Project là một công cụ để xem, chỉnh sửa và quản lý Project trong một cửa sổ tab Microsoft Project.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Tabs for PowerPoint (64 bit)

 • Tabs for PowerPoint cho MS PowerPoint bố trí một thanh tab giữa Ribbon của PowerPoint và các khu vực làm việc cho bài thuyết trình, tất cả đều trên một cửa. Chương trình làm việc với PowerPoint 2003, 2007 và 2010.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Tabs for PowerPoint (32 bit)

 • Tabs for PowerPoint cho MS PowerPoint bố trí một thanh tab giữa Ribbon của PowerPoint và các khu vực làm việc cho bài thuyết trình, tất cả đều trên một cửa. Chương trình làm việc với PowerPoint 2003, 2007 và 2010.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Tabs for Word (64 bit)

 • Tabs for Word (tên ban đầu là Word Documents Tabs), giúp bạn đọc, mở, chỉnh sửa và quản lý nhiều tài liệu Word trong một cửa sổ tab.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Tabs for Excel (64 bit)

 • Tabs for Excel, một Office add-ins, bạn dễ dàng mở nhiều tài liệu trong một cửa sổ duy nhất để xem và chỉnh sửa cũng như sử dụng các tab để chuyển đổi sets của Workbooks.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
Có tất cả 16 phần mềm.