🖼️ PomoDoneApp cho Mac 1.0 Ứng dụng quản lý thời gian hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: DIP Studio
  • PomoDoneApp cho Mac là ứng dụng giúp người dùng quản lý thời gian hiệu quả hơn trong mọi công việc, cũng như hoạt động sống hàng ngày. Ứng dụng áp dụng phương pháp phân bổ thời gian thông minh Pomodoro nổi tiếng cho hàng loạt các nhiệm vụ cùng lúc.
  • mac Version: 1.0.14