🖼️ Disk Thinner 1.0 Giải phóng không gian ổ cứng

🖼️
  • Phát hành: DiskThinner
  • Disk Thinner là một ứng dụng hữu ích cung cấp cho người dùng 4 công cụ mạnh mẽ để xóa tập tin hoặc thư mục không cần thiết khỏi ổ cứng nhằm giải phóng không gian lưu trữ giá trị của nó.
  • windows Version: 1.0