🖼️ MintDNS 3.0 Dịch vụ tạo DNS động

🖼️
  • Phát hành: Dynamic DNS Services
  • MintDNS là phần mềm client cho phép sử dụng DNS động, từ đó có thể truy cập hệ thống mạng từ mọi nơi, dễ dàng thay đổi địa chỉ IP, cấu hình lại router...
  • windows Version: 3.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 99