🖼️ Notif for Android 0.7 Tạo & quản lý thông báo trên Android

🖼️
  • Phát hành: Eric Carboni
  • Notif for Android là ứng dụng được xây dựng dành cho phiên bản Jelly Bean, cho phép người dùng tạo thông báo để nhắc nhở, danh sách, mật khẩu, ảnh hoặc bất kỳ điều gì có thể nghĩ tới. Khả năng của ứng dụng này là vô tận.
  • android Version: 0.7