🖼️ Rawr Messenger cho iOS 1.3 Dịch vụ chat với avatar 3D sinh động

🖼️
  • Phát hành: Futurefly
  • Thay vì sử dụng Emoji, sticker - những "chất liệu" quen thuộc trong các cuộc trò chuyện tương tác, Rawr Messenger cho phép người dùng xây dựng avatar 3D của mình rồi kết nối với bạn bè trong môi trường trò chuyện vô cùng sinh động.
  • ios Version: 1.3.2