🖼️
  • Firetask for Mac
  • Firetask kết hợp những tính năng tiện ích của ứng dụng Getting Things Done (GTD) của David Allen với các tính năng quản lý tác vụ độc đáo đã được kiểm chứng, ví như quản lý theo ngày và tùy chỉnh...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu