🖼️
  • GPGMail for Mac Plugin dành cho Mail của Apple
  • GPGMail là một plugin mã nguồn mở cho Mail của Apple. Nó có các chức năng để đăng ký, xác minh, mã hóa và giải mã thư bằng cách sử dụng OpenPGP.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu