🖼️ Prosopagnosia for Mac 1.3 Ứng dụng sắp xếp tên ứng dụng cá nhân

🖼️
  • Phát hành: Graphiclife
  • Prosopagnosia - chương trình tiện ích, giúp người sử dụng sắp xếp chính xác tên của các cá nhân trên ứng dụng Facebook và các thông tin tương ứng trong Apple’s Address Book, Microsoft Entourage, Google Mail hoặc Mozilla Thunderbird...
  • mac Version: 1.3.5
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 423