🖼️ Groopic for Android 0.2 Chụp ảnh tập thể đơn giản hơn trên Android

🖼️
  • Phát hành: Groopic
  • Đã bao giờ bạn để ý thấy bức ảnh nhóm của mình thường thiếu đi người chụp? Groopic for Android sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách bao gồm cả người chụp vào tất cả các bức ảnh nhóm.
  • android Version: 0.2.9