🖼️
  • Growl Phần mềm quản lý thông báo hệ thống
  • Growl for Windows là chương trình thông báo hệ thống giúp người theo dõi quá trình khởi động của các ứng dụng trên máy tính. Công cụ này đóng vai trò là trung tâm thông báo của thiết bị.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️