🖼️
  • PopSel
  • PopSel là phần mềm cung cấp cho bạn một menu pop-up để chạy chương trình, đường link web, dữ liệu, phần mềm với một số thông số đặc biệt, hoặc một nhóm file,…
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Date Reminder
  • Công việc bộn bề khiến bạn đôi khi quên những ngày kỷ niệm hay những cuộc họp. Hãy dùng Date Reminder để nhắc nhở cho bạn tất cả các sự kiện đã thiết đặt trước với nhiều công cụ, hiệu ứng khác nhau.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu