🖼️
  • NoteFrog Professional
  • NoteFrog cho phép bạn tìm kiếm phần nào của thông tin trên các ghi chú bạn đã lưu, và còn tìm kiếm chúng ngay lập tức...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • ClipGuru 2 Quản lý clipboard
  • ClipGuru cho phép bạn sử dụng lại những nội dung đã được copy vào clipboard (kể cả từ những lần copy trước đây) và tuỳ chọn sắp xếp chúng vào các nhóm để phục vụ sau này.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu