🖼️ Boxifier 1.5 Phần mềm đồng bộ và sao lưu thư mục tuyệt vời cho Dropbox

🖼️
  • Phát hành: Kenubi SRL
  • Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, Boxifier dễ dàng đồng bộ mọi thư mục được chọn trên máy tính trực tiếp lên Dropbox, mà không cần sao chép trước vào danh mục tài khoản.
  • windows Version: 1.5.21