🖼️
  • Desktop Google Reader 1.3
  • Desktop Google Reader là ứng dụng miễn phí có thể hiển thị các feed trong Google Reader ngay trên desktop, kể cả các popup thông báo tin mới trên hệ thống.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu