🖼️ Kullo 0.36 Ứng dụng chat và chia sẻ file miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Kullo GmbH
  • Kullo là ứng dụng chat và chia sẻ file với khả năng bảo mật cao thông qua một môi trường được mã hóa an toàn bởi nhà phát triển.
  • windows Version: 0.36.0