🖼️ PCmover Windows 8 Beta Assistant Di chuyển các ứng dụng, tập tin và thiết lập từ Windows 7 sang Windows 8

🖼️
  • Phát hành: Laplink
  • Sau khi cài đặt hệ điều hành Windows 8 vào hệ thống Windows 7 trước đó của mình, ắt hẳn hạn sẽ muốn giữ lại những ứng dụng, tập tin và các thiết lập trên hệ điều hành cũ để thuận lợi cho việc sử dụng hệ điều hành mới.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 815