🖼️
  • Keymoji cho iOS Bàn phím Emoji tốt nhất cho iOS 8
  • Keymoji for iOS là ứng dụng bàn phím Emoji mới cho hệ điều hành iOS 8, cho phép người dùng trải nghiệm một kiểu bàn phím hoàn toàn khác lạ với những biểu tượng Emoji độc đáo, phong phú.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu