🖼️ Maaii cho iOS 2.6 Gọi điện và nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Maaii
  • Maaii for iOS là ứng dụng gọi điện và nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad, giúp kết nối mọi người trên toàn thế giới với mức phí bằng 0.
  • ios Version: 2.6.1