🖼️
  • MediaLink for Mac

  • Với sự hoàn mỹ trong tiếp hợp MediaLink với iTunes, việc nhận các bài hát trong PlayStation 3 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Connect360 for Mac

  • Connect360 tự động gắn chỉ số thư viện iTunes và iPhoto và chia sẻ chúng với tài khoản Xbox 360 của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng Dashboard của Xbox 360 để tìm duyệt và chơi nhạc, sắp xếp lại chúng trên máy tính của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu