🖼️
  • Areca Backup Phần mềm khôi phục dữ liệu
  • Areca Backup là một công cụ sao lưu tập tin được viết bằng Java. Nó hỗ trợ nén dữ liệu mã hóa, sao lưu cao cấp, theo dõi lược sử các tập tin và nhiều tính năng khác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu