🖼️
  • OBS Studio

    Quay và stream video hiệu quả
  • OBS Studio 29.0 là phần mềm ghi và stream video, live streaming lên Facebook, Youtube. OBS Studio là phiên bản nâng cấp hoàn toàn của Open Broadcaster Software (OBS Classic).
  • Xếp hạng: 4 162 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️