🖼️
  • PC Sleep

    Hẹn giờ tắt cho máy tính
  • PC Sleep là một phần mềm miễn phí giúp đặt thời gian tắt cho máy tính. Tự động hóa việc Shutdown, Restart, Log Off, Standby và Hibernate trên máy tính người dùng.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu