🖼️
  • XChat

  • XChat là chương trình chat bằng giao thức IRC(Internet Relay Chat) dành cho cả Linux và Windows.
  • Xếp hạng: 4 7 Phiếu bầu