🖼️
  • Play On Linux
  • “Play On Linux” nghe giống như một trò chơi nhưng thực ra lại là một phần mềm hết sức hữu ích giúp bạn có thể cài đặt và chạy các ứng dụng Windows bao gồm cả Microsoft Office trên Linux.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu