🖼️
  • UberIcon Tạo icon độc đáo
  • Thông thường, khi bạn “double click” vào bất kỳ biểu tượng hoặc một trình ứng dụng nào đấy thì ngay lập tức trình chạy tương ứng sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên để tăng thêm phần sinh động cho hệ thống mà bạn đang sử dụng bạn có thể sử dụng thêm chương trình
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu