🖼️
  • USB Show

    Hiển thị file/thư mục ẩn trên USB
  • USB Show là giải pháp tuyệt vời khi USB của bạn bị nhiễm virus từ máy tính, công cụ này sẽ giúp bạn tìm và hiển thị toàn bộ file bị ẩn trên USB 1 cách nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 4 42 Phiếu bầu
🖼️
  • WinRAM

    Giải phóng RAM và tối ưu hóa hệ thống
  • WinRAM là một tiện ích nhỏ và hoàn toàn miễn phí, được sử dụng để giúp bạn tối ưu hóa hệ thống, giải phóng RAM bị chiếm dụng nặng như trò chơi hay phần mềm thiết kế hoặc khi máy tính được sử dụng nhiều giờ liên tục.
  • Xếp hạng: 4 13 Phiếu bầu