🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • APN Backup & Restore for Android

  • Một ứng dụng đơn giản để sao lưu và khôi phục APN (cài đặt để kết nối tới Internet với kết nối di động). Bản sao lưu được lưu lại trên thẻ nhớ, trong folder /sdcard/APNBackupRestore.
  • Xếp hạng: 3 9 Phiếu bầu