🖼️
  • Aegisub Ứng dụng tạo và chỉnh sửa phụ đề phim
  • Aegisub 3.2.2 là phần mềm chỉnh sửa phụ đề đa chức năng. Người dùng có thể sử dụng công cụ này để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến video như phụ đề, chỉnh sửa video và audio.
  • Xếp hạng: 4 51 Phiếu bầu