🖼️
  • OpenProj for Linux
  • OpenProj là một chương trình quản lý dự án mạnh; nó có thể chuẩn bị đồ thị, biểu đồ và tất cả các loại báo cáo để giúp cho con thuyền doanh nghiệp của bạn hoạt động trơn tru.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • OpenProj
  • OpenProj là một chương trình quản lý dự án mạnh; nó có thể chuẩn bị đồ thị, biểu đồ và tất cả các loại báo cáo để giúp cho con thuyền doanh nghiệp của bạn hoạt động trơn tru.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • OpenProj for Mac
  • OpenProj là một chương trình quản lý dự án mạnh; nó có thể chuẩn bị đồ thị, biểu đồ và tất cả các loại báo cáo để giúp cho con thuyền doanh nghiệp của bạn hoạt động trơn tru.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu