🖼️
🖼️
🖼️
  • Quick Battery for Android
  • Quick Battery là một widget tiện ích cho pin điện thoại. Nó không làm hao pin bởi nó sẽ dừng hoạt động khi màn hình bị tắt (đã kiểm nghiệm trên hệ điều hành Android 2.2 hoặc hơn).
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu