🖼️ GoCity cho iOS 1.9 Game xây dựng thành phố từ bản đồ thế giới thực

🖼️
  • Phát hành: Shipyard Games
  • GoCity là một trò chơi dựa trên địa điểm mới mang tính đột phá, cho phép bạn xây dựng thành phố của mình trên bản đồ thế giới thực.
  • ios Version: 1.9.4