🖼️
  • TracePlus Ethernet

    Công cụ theo dõi thông tin hiện hữu trong mạng
  • TracePlus Ethernet là một công cụ theo dõi các package (gói dữ liệu) rất mạnh, hỗ trợ giao thức mạng 10/100-BaseTX và 802.11b. Tất cả thông tin hiện hữu trong mạng đều được TracePlus thể hiện một cách trực tiếp theo thời gian thực.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu