🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Super Flexible File Synchronizer
  • Super Flexible File Synchronizer 5.21 là phần mềm dùng để sao lưu dữ liệu và đồng bộ hóa PC, server và máy tính xách tay.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Super Flexible File Synchronizer 5 beta for Mac
  • Sao lưu dữ liệu và đồng bộ hóa máy tính, máy chủ, notebook và các khu vực lưu trữ trực tuyến. Người dunfug có thể cài đặt các tác vụ theo nhu cầu của mình và hoạt động chúng bình thường hoặc theo lịch trình...
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu