🖼️
  • TAO for Mac Ứng dụng sắp xếp và quản lý
  • TAO là một ứng dụng sắp xếp nơi các thông tin nhỏ sẽ được sắp xếp và quản lý dễ dàng như các mục tin. TAO hỗ trợ các công cụ tạo đề cương cơ bản, ví như tạo, chuyển, lọc, nhóm, kết hợp và nhóm các dữ liệu...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • NeO for Mac Phần mềm quản lý sắp xếp dữ liệu
  • NeO là công cụ được xây dựng cho MacOS X. Với phần mềm này, bạn có thể quản lý và sắp xếp hiệu quả từng phần nhỏ dữ liệu. NeO hỗ trợ những tính năng cơ bản như tạo dữ liệu, chuyển, lọc, nhóm, kết hợp và thu thập dữ liệu.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu