🖼️
  • Talking Clipboard
  • Talking Clipboard 2.9.1 là một phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói, nó có thể đọc các tài liệu văn bản, các RSS feeds và các trang web bằng cách sử dụng giọng nói nhân tạo gần như thật...
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu