🖼️ KeychainRecovery for Mac

🖼️
  • Phát hành: technimi
  • KeychainRecovery là công cụ miễn phí có thể khôi phục mật khẩu bị mất từ một file .keychain của Mac. Hầu hết các ứng dụng đều lưu mật khẩu đăng nhập và các thông tin quan trọng khác nhằm giúp người dùng không phải điền mật khẩu mỗi khi đăng nhập...
  • mac
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 308