🖼️
  • Big Mother

  • Không giống các phần mềm giám sát dành cho cha mẹ dựa trên spyware khác cần “cấy lỗ hổng”, Big-Mother là một phần mềm nghe trộm được dùng như một ứng dụng dò tìm Switch để nắm bắt và phân tích lưu lượng giao tiếp của một mạng gia đình.
  • Xếp hạng: 3 11 Phiếu bầu