🖼️ Duplicate Tab Button for Mac

🖼️
  • Phát hành: Thiemo Gamma
  • Extension này sẽ thêm một nút tạo thẻ mới hiển thị trang tương tự với thẻ hiện tại bạn đang duyệt – rất tiện ích khi bạn muốn mở một trang nhưng vẫn có thể lướt một số mục khác của trang này.
  • mac
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 374