🖼️
  • TaskTime4 for Mac
  • TaskTime4 cung cấp cách trực tiếp theo dõi thời gian bỏ ra trên các công việc. Chương trình này có thể tạo các hóa đơn cá nhân để có thể gửi qua email, in ra và lưu lại trong ổ đĩa.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu